Sprawozdanie z 13.04.2023 r.

Sprawozdanie z 13.04.2023 r.

Sprawozdanie z zebrania Walnego Członków
Stowarzyszenia Polskiej Pomocy Drogowej,
które odbyło się 13.04.2023 roku w Hotel „Alexandrinum”.

Walne13.04.2023Zebranie Walne członków Stowarzyszenia rozpoczęło się od przywitania nowych członków. Zweryfikowano ilościowo osoby uprawnione do głosowana, a następnie przedstawiono porządek obrad. Kolejnym etapem było wybranie przewodniczącego- Pana Mirosława Zawadzkiego, komisji skrutacyjnej – Pani Elizy Wałcerz, Pani Weroniki Chełmińskiej, Pana Marka Jarmołowicza oraz protokolanta spotkania – Pani Katarzyny Podlewskiej.

Ważnym oraz powodującym burzliwe dyskusje punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego przez P. Alicję Zawadzką. Sąd koleżeński miał trudne zadanie polegające na rozstrzygnięciu zasadności przyjęcia do stowarzyszenia jednej z firm, która ubiegała się o wstąpienie, gdzie w początkowej fazie weryfikacji wpłynęło do zarządu wiele sprzeciwów. Po merytorycznym przedstawieniu sytuacji przez Sąd Koleżeński, członkowie wraz z zarządem dociekliwie analizowali fakty i wypowiedzi właściciela firmy ubiegającego się o przyjęcie. W głosowaniu brało udział 50 osób, które w większości zgłosiły sprzeciw wstąpienia w/w firmy do stowarzyszenia. Wyrażono także chęć ponownego rozpatrzenia wniosku na kolejnym spotkaniu, weryfikując bieżący sposób prowadzenia działalności tego podmiotu gospodarczego. Przedstawiono oraz jednogłośnie przyjęto uchwałami sprawozdania: finansowe oraz z działalności stowarzyszenia za rok 2022.

Pan Tomasz Brauła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie, w którym oświadczył, że wykazano prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji rachunkowej oraz pozytywnie ocenił działalność i pracę zarządu, tym samym wniósł o udzielenie absolutorium członkom zarządu. Odbyło się głosowanie, dla każdego Członka Zarządu osobno, które zakończyło się udzieleniem absolutorium dla : Prezesa Pana Mirosława Zawadzkiego, Pana Piotra Jodko, Pana Sebastiana Symonowicza.

Pozytywnie zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium członkom Komisji : Przewodniczącemu Panu Tomaszowi Brauła, Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu oraz Panu Dominikowi Czarnowskiemu.

Odczytano uchwały o wykreślenie członków SPPD, którzy nie opłacają składek i nie reagują na wezwania do zapłaty. Tym samym wykreślono 4 firmy z członkostwa w Stowarzyszeniu Polska Pomoc Drogowa.

Udzielono rekomendacji dwóm członkom Stowarzyszenia, ubiegającym się o funkcję biegłego sądowego w dziedzinie pomocy drogowej.

Pod dyskusję poddano temat ewentualnego nieetycznego zachowania oraz prowadzenia działalności osób będących w SPPD. Ustalono, że na pisemny wniosek zgłaszającego, zarówno Zarząd jak i Sad Koleżeński zapozna się z danym problemem i zostanie on poddany szczegółowej analizie celem podjęcia dalszych działań na zabraniu walnym. Zmieniono porządek obrad, przenosząc tematy dotyczące omówienia działań grup roboczych na czas po zebraniu Walnym.

Po oficjalnym zamknięciu zebrania walnego, Pan Andrzej Kucz – przewodniczący grupy roboczej zajmującej się sprawami assistance przedstawił sprawozdanie z działań podjętych od ostatniego zebrania. Zreferował spotkania i rozmowy z asystorami oraz omówił pomysł budowania nowego cennika dla firm assistance w oparciu o struktury SPPD. Przeprowadzono analizę bieżących cen rynkowych, stawek assistance i kosztów pracownika. Podjęto rozmowy dotyczące nowych pomysłów i ewentualnych możliwości dla firm będących członkami stowarzyszenia

Pan Dominik Świątek- omówił działania pozostałych grup roboczych i ich cele. Szczegółowo zreferował autorskie wytyczne, wraz z uzasadnieniem zagadnień procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sporo czasu poświęcono na debatę o strukturach cenowych SPPD. Zweryfikowano zasadność niektórych wpisów oraz zaproponowano wpisy brakujących pozycji. Podjęto decyzje o ujednoliceniu zapisu o dopuszczalnej masie całkowitej i masie własnej oraz o nowym podziale według kategorii DMC.

Spotkanie zakończyło się rozmowami na temat wizerunku firm pomocy drogowych, należących do Stowarzyszenia, w oparciu o realne sytuacje pracowników i właścicieli firm.

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa zaplanowano na jesień 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.