Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Obrona i reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej oraz innych podmiotów i organizacji.
 2. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej.
 3. Oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej.
 4. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zmniejszania kosztów działalności członków Stowarzyszenia.
 5. Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności w zakresie usług pomocy drogowej.
 6. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej.
 7. Szkolenie członków oraz prowadzenie kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 8. Pomoc w przypadkach losowych członkom Stowarzyszenia, zwłaszcza w rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 9. Wspomaganie działalności kulturalnej.
 10. Wspomaganie członków Stowarzyszenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, mających na celu zmniejszanie uciążliwości prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego.
 11. Wspieranie sportów motoryzacyjnych.