Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE POLSKA  POMOC DROGOWA, (zwane dalej – Stowarzyszeniem).
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, powołaną w celu integracji środowiska zawodowego właścicieli pomocy drogowej i ochrony ich uzasadnionych interesów.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów

Cele i sposoby działania

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. obrona i  reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska  przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej oraz innych podmiotów i organizacji,
 2. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej,
 3. oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej,
 4. podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zmniejszania kosztów działalności członków Stowarzyszenia,
 5. udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności w zakresie usług pomocy drogowej,
 6. podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej,
 7. szkolenie członków oraz prowadzenie kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 8. pomoc w przypadkach losowych członkom Stowarzyszenia, zwłaszcza w rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 9. wspomaganie działalności kulturalnej,
 10.  wspomaganie członków Stowarzyszenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, mających na celu zmniejszanie uciążliwości prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego,
 11. wspieranie sportów motoryzacyjnych.

§ 5.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. informowanie członków o obowiązujących przepisach,  stosowanej polityce działania i sytuacji w działalności związanej z usługami pomocy drogowej,
 2.  współpracę z organami władzy publicznej w przygotowywaniu i opiniowaniu przepisów dotyczących działalności pomocy drogowej,
 3. współpracę z producentami, importerami, dystrybutorami części i materiałów eksploatacyjnych do branży pomocy drogowej
 4. negocjowanie z zakładami ubezpieczeń warunków ubezpieczenia pojazdów należących do członków Stowarzyszenia,
 5. występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji, organizacji i organów władzy publicznej, w szczególności poprzez organizowanie pomocy prawnej w postępowaniach administracyjnych
 6. działalność wydawniczą.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest przedsiębiorcą , osobą zarządzającą lub pracownikiem w przedsiębiorstwie świadczącym usługi pomocy drogowej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i spółki prawa handlowego niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1.
 3. Jeśli członek zwyczajny jest pracownikiem , wspólnikiem, osobą zarządzającą lub członkiem władz członka wspierającego, jest on zwolniony ze składek i wpisowego.

§ 7.

 1. Podmiot przystępujący do Stowarzyszenia obowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd.
 2. Nowych członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 8.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 1. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym z wyjątkiem praw wyborczych.
 2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9.

 1. Członkostwo  w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące
 4. po upływie roku od chwili utraty podstaw przynależności określonych w § 6 Statutu (nie dotyczy to emerytów).
 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3  orzeka Zarząd, podając przyczyny  wykluczenia.
 2. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia jej stosownej uchwały.

Organy Stowarzyszenia

§ 10.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 11.

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów, przy czym ich mandat wygasa z chwilą wyboru nowych władz.

§ 12.

 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 13.

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku do 30 września lub przez Komisję Rewizyjną w przypadku przewidzianym w § 22. pkt 4.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach:
 1. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków
 2. Komisja Rewizyjna,
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków pocztą elektroniczną oraz poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 15.

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie zmian Statutu,
 2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 5. uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia, preliminaża wydatków i sposobu ich finansowania oraz wielkości zaciąganych zobowiązań.

Zarząd

§ 16.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.
 5.  Zarząd sporządza półroczny plan pracy , a członkowie Zarządu odpowiadają za poszczególne zakresy pracy Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu.
 2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia o wartości przekraczającej  10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 18.

 Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków
 7. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 19.

 Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura.

§ 20.

 1. Biuro powoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 2. Zarząd zatrudnia w imieniu Stowarzyszenia pracowników do prowadzenia Biura.
 3. Organizację Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4.  

Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 22.

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. zwoływanie w uzasadnionych przypadkach nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 24.

W przypadku określonym w § 22 pkt 3 posiedzenie Zarządu powinno być zwołane  nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Majątek i fundusze

§ 25.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 26.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. wpływy z działalności gospodarczej.
 1. Wysokość składek członkowskich oraz  zasady ich uiszczania określa Zarząd.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest większością głosów obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.