STATUT

STOWARZYSZENIA POLSKA POMOC DROGOWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE POLSKA POMOC DROGOWA, (zwane dalej Stowarzyszeniem).
2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, powoła ną w celu integracji środowiska zawodowego właścicieli pomocy drogowej i ochrony ich uzasadnionych interesów.
 
§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 
§ 3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów
 
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. obrona i reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej, sądów oraz innych podmiotów i organizacji,
2. współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
3. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tematyką świadczenia usług Pomocy Drogowej, w szczególności stowarzyszeniami,
4. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej,
5. oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej,
6. podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zmniejszania kosztów działalności członków Stowarzyszenia,
7. udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności w zakresie usług pomocy drogowej,
8. podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej,
9. szkolenie członków oraz prowadzenie kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10. pomoc w przypadkach losowych członkom Stowarzyszenia, zwłaszcza w rehabilitacji zawodowej i społecznej,
11. wspomaganie członków Stowarzyszenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, mających na celu zmniejszanie uciążliwości prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego,
12. poszukiwanie dla swoich członków korzystnej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych nie stanowiące „czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozwijanie świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej wśród członków stowarzyszenia.
13. wspieranie sportów motoryzacyjnych.
 
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele za pośrednictwem władz stowarzyszenia i swoich członków pełniących swe funkcje w odpowiednich działach tematycznych stowarzyszenia w szczególności poprzez:
1. informowanie członków o obowiązujących przepis ach, stosowanej polityce działania i sytuacji w działalności związanej z usługami pomocy drogowej,
2. współpracę z organami władzy publicznej w przygotowywaniu i opiniowaniu przepisów dotyczących działalności pomocy drogowej,
3. współpracę z producentami, import erami, dystrybutorami części i materiałów eksploatacyjnych do branży pomocy drogowej
4. negocjowanie z zakładami ubezpieczeń warunków ubezpieczenia pojazdów należących do członków Stowarzyszenia lub zawieranie grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia na cudzy rachunek z zakładami ubezpieczeń przy udziale brokera ubezpieczeniowego lub innej osoby, których celem jest określenie warunków szczególnych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, korzystniejszych niż
oferowane przez zakłady ubezpieczeń dla pojedynczego członka stowarzyszenia. Na podstawie tych grupowych lub generalnych umów ubezpieczenia członkowie Stowarzyszenia będą mogli przystąpić do grupowych umów ubezpieczeń majątkowych lub osobowych,
5. działalność wydawniczą.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 7.
1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest przedsiębiorcą, osobą zarządzającą lub pracownikiem w przedsiębiorstwie świadczącym usługi pomocy drogowej. Rodzinnie członka stowarzyszenia przysługują prawa członka zwyczajnego stowarzyszenia z zastrzeżeniem zakazu dublowania głosów we
wszelkich głosowaniach.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
     1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie spełnia warunków do uzyskania członkostwa zwyczajnego
     2) osoby prawna i spółka prawa handlowego niemająca osobowości prawnej.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
6. Zwolniony ze składek i wpisowego jest:
     1) członek zwyczajny będący pracownikiem, wspólnikiem, osobą zarządzającą lub członkiem władz członka wspierającego świadczącego usługi pomocy drogowej,
     2) członek zwyczajny, który jest pracownikiem, członkiem rodziny członka zwyczajnego będącego przedsiębiorcą świadczącym usługi pomocy drogowej
 
§ 8.
1. Podmiot przystępujący do Stowarzyszenia obowiązany jest uiścić wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd.
2. Nowych członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Od nowej deklaracji członkowskiej nowego podmiotu można wnieść do zarządu pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem, co do kandydatury osoby na członka stowarzyszenia. Sprzeciw na pisemny wniosek kandydata na członka Stowarzyszenia poddaje się pod rozpatrzenie Sądu Koleżeńskiego. Głosowanie odbywa się w trybie niejawnym. O wynikach głosowania Zarząd zawiadamia kandydata.
 
§ 9.
1. Członek zwyczajny i honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
     1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
     2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
     3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
     4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia
 
2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym z wyjątkiem praw wyborczych.
3. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
     1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
     2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
     3) czynnego uczestniczenia w pracach stowarzyszenia.
 
§ 10.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
     1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
     2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej
     3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesiące,
     4) wykluczenia członka ze stowarzyszenia,
     5) po upływie roku od chwili utraty podstaw przynależności określonych w § 7 Statutu (nie dotyczy członków honorowych).
     6) Członek, który utracił podstawy przynależności określone w § 7 Statutu z powodu przejścia na emeryturę lub rentę może ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniu jako członek wspierający.
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy. Przed podjęciem uchwały Zarząd Stowarzyszenia pisemnie wzywa członka do wypełnienia tego obowiązku w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wezwania.
3. Osoba skreślona z listy członków może w terminie 7 dni od daty zawiadomienia jej o skreśleniu złożyć odwołani e do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd po otrzymaniu odwołania może we własnym zakresie jednoosobowo postanowić o uznaniu odwołania i uchylić uchwałę o skreśleniu członka z listy członków stowarzyszenia. W przeciwnym wypadku Zarząd przekazuje odwołanie pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu Członków na najbliższym posiedzeniu,
4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 orzeka Sąd Koleżeński, podając przyczyny wykluczenia w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia .
5. Osoba wykluczona przez Sąd Koleżeński ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia jej stosownego orzeczenia z uzasadnieniem. Głosowanie w tym zakresie Walnego Zebrania Członków odbywa się w trybie niejawnym.
6. Członek wykluczony traci prawo do korzystania z logo Stowarzyszenia oraz innych uprawnień wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
 
§ 11.
Władzami Stowarzyszenia są:
     1. Walne Zebranie Członków
     2. Zarząd
     3. Komisja Rewizyjna
     4. Sąd Koleżeński
 
§ 12.
1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego odbywa się na
Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów, przy czym ich mandat
wygasa z chwilą wyboru nowych władz.
3. Władze stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych
z pełnieniem funkcji. Odpowiedni wniosek członka władz stowarzyszenia składa się
do Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 13.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków.
 
Rozdział V
Walne Zebranie Członków
 
§ 14.
Walne Zebrani e Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 
§ 15.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku do 31 Grudnia lub przez Komisję Rewizyjną w przypadku przewi dzianym w § 23. pkt 4.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach:
     1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków,
     2) Komisja Rewizyjna,
 
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków pocztą elektroniczną oraz poprzez ogłoszenie na grupowej stronie Facebook i poprzez stronę internetową https://polskapomocdro gowa.pl
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
7. Udział w Walnym Zebraniu Członków i głosowanie na nim poprzez pełnomocników, nie posiadających praw członków stowarzyszenia jest niedozwolone.
 
§ 16.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
     1. uchwalanie zmian Statutu,
     2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
     3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
     4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
     5. uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia, preliminaża wydatków i sposobu ich finansowania oraz wielkości zaciąganych zobowiązań.
     6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
     7. podejmowanie innych uchwał na wniosek zarządu lub 1/3 wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Rozdział VI
Zarząd
 
§ 17.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 3ch do z 4ch członków, w tym Prezesa Zarząd u. Prezesa Zarządu i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Podczas głosowania w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków . W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Prezesa, w przypadku jego nieobecności przewodniczącego obrad. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd sporządza półroczny plan pracy, a członkowie Zarządu odpowiadają za poszczególne zakresy pracy Stowarzyszenia.
6. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wypłaty wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzenia określa Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.
 
§ 18.
1. Uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu.
2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia o wartości przekraczającej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 
§ 19.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członk ów,
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. podejmowanie uchwał w spraw ach przyjmowania członków
7. podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia członka ze Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesiące,
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9. uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów przewid zianych w statucie.
 
§ 20.
Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura.
 
§ 21.
1. Biuro powoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd może zatrudniać w imieniu Stowarzyszenia pracowników do prowadzenia Biura.
3. Organizację Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
 
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komis ja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna obraduje i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
 
§ 23.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. zwoływanie w uzasadnionych przypadkach nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 24.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
§ 25.
W przypadku określonym w § 23 pkt 3 posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 
Rozdział VIII
Sąd Koleżeński
 
§ 26.
1. Sąd Koleżeński jest organem orzekającym, działającym na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Przewodniczącego Sądu i zatwierdzonego przez zarząd Stowarzyszenia
2. Sąd składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, jest powołany do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach wszystkich szczebli lub przy realizacji zadań organizacyjnych.
4. Sąd rozstrzyga również w sprawach odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka Stowarzyszenia.
5. W razie prawomocnego skazania członka Stowarzyszenia przez sąd powszechny za popełnione przestępstwo Sąd Koleżeński rozważa, czy możliwa jest jego dalsza przynależność do Stowarzyszenia i wydaje stosowne postanowienie wraz z uzasadnieniem.
6. Sąd powinien kierować się w swojej pracy zasadą prawdy materialnej, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i regulaminem pracy Sądu.
7. Działalność Sądu nie ogranicza praw członków Stowarzyszenia do rozstrzygania sporów według procedur prawa powszechnego.
 
§ 27.
Członkowie składu Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
Rozdział IX
Logo i nazwa stowarzyszenia
 
§ 28.
1. Używanie loga stowarzyszenia w korespondencji kierowanej do organów administracji i instytucji państwowych przysługuje jedynie członkom uprawnionym do reprezentacji SPPD.
2. Dopuszczalne jest używanie znaku logo na fakturach wystawianych przez członków SPPD.
3. Dobrą i wskazaną praktyką jest oznakowanie logiem pojazdów członka SPPD.
4. Zasady i warunki używania znaku graficznego SPPD, zostaną określone w odrębnym regulaminie.
 
Rozdział X
Majątek i fundusze
 
§ 29.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 
§ 30.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
     1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
     2) darowizny, zapisy i spadki,
     3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
     4) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Wysokość składek członkowskich oraz zasady ich uiszczania określa Zarząd.
 
Rozdział XI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 31.
1. Uchwała Walne go Zebrania Członków w przedmiocie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest większością głosów obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.